BV Portföy Yönetimi A.Ş., SPK’dan Kuruluş İzni Aldı!

BV Portföy Yönetimi A.Ş., globalde ölçeklenebilir teknoloji girişimlerini destekleyen Türkiye’nin lider girişim sermayesi organizasyonu olan Boğaziçi Ventures’ın %100 iştiraki olarak kuruluş izni aldı. BV Portföy olarak girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan fonlar kurmak ve yönetmek için yola çıkıyoruz.

Türkiye’nin daha üst liglerde yer alması için teknoloji girişimleri inanılmaz önem taşıyor.

Bu hedefe inanan ve yaptığı girişim sermayesi yatırımlarında öncelikli misyonlarından biri olarak bunu benimseyen Boğaziçi Ventures, ülkemizde teknoloji girişimlerini çok yönlü destekliyor. Portföy Yönetim Şirketi kurarak teknoloji ekosistemine katkısını arttıran Boğaziçi Ventures, Türkiye’deki faaliyetlerini daha da genişletmiş oldu.

BV Portföy Hakkında:

BV Portföy Yönetimi A.Ş. (“BV Portföy”) SPK’dan faaliyet izni almasını takiben, teknoloji şirketlerine yatırım yapacak girişim sermayesi yatırım fonları (örneğin: sosyal ve çevresel faydaları gözeten teknoloji girişimleri veya Pre-IPO dönemindeki teknolojik şirketlere odaklı) ile portföyü teknoloji odaklı paylardan oluşacak tematik yatırım fonları kurmayı ve teknoloji şirketlerine odaklanmış girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına portföy yönetim hizmeti vermeyi planlamaktadır.

Boğaziçi Ventures hakkında daha fazla bilgi almak için: www.bogaziciventures.com

--

--

--

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures

Boğaziçi Ventures is a venture capital fund established to provide support to tech-startups which aim to enter into the global market.

More from Medium

Which Industry Archetype that Suitable for Your Company? -Millat Hanif -

What do you need from a product?

Money Mondays — 2.14.22

Accelerate Innovation Hub 2021 Year in Review